კონფიდენციალურობა

კონფიდენციალურობა


მყიდველს და გამყიდველს შორის ელექტრონულად დადებული ხელშერკულება პუნქტი 6.


6. მყიდველის მონაცემების დაცვა.


6.1. გაცნობებთ, რომ ინტერნეტ – მაღაზიაში შეყვანილი ნებისმიერი სახის ინფორმაცია წარმოადგენს საიტზე წარმოდგენილი მომსახურების   და  საიტზე შეკვეთის განთავსებისთვის აუცილებელ პირობას.  


6.2. მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებს მიკუთვნებული ინფორმაცია გროვდება შემდეგისთვის:


6.2.1. შეკვეთილი საქონლის ან მომსახურების მფლობელის იდენტიფიცირება;


6.2.2. საქონლის მიტანა და დადგმა მითითებულ ადგილას;


6.2.3. აქტუალური ინფორმაციის  შეთავაზება ან და  საქონლის და მომსახურების შესახებ;


6.2.4. სხვა სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულების მიზნით.


6.3. ინტერნეტ – მაღაზია royal.ge– ს გამოყენებით მნახველი ეთანხმება იმას, რომ შპს „Royal Seeds And Grow“, უფლებამოსილია შეაგროვოს და შეინახოს მონაცემები, რომლებიც იძლევა შემდეგისთვის თვალის დევნებისა და შერჩევის საშუალებას:   


6.3.1. ინტერნეტ – მაღაზიის მნახველთა საერთო რაოდენობა;


6.3.2. ინტერნეტ – მაღაზიის ყველა ცალკეული განყოფილების მნახველთა რაოდენობა;


6.3.3. მნახველთა მომსახურე ინტერნეტ პროვაიდერების დომენების სახელწოდება;


6.3.4. მნახველთა ასაკი;


6.3.5. ინტერნეტ – მაღაზიის მართვისა და გაუმჯობესების ხელშემწყობი სხვა მონაცემები.


6.4. ინტერნეტ – მაღაზიაში ინფორმაციის ანალიზისა და სტატისტიკის მიზნებისათვის შეგროვებული და მონაცემები გამყიდველს არ შეუძლია გადასცეს მესამე მხარეს.


6.5. გამყიდველი არ ახდენს მომხმარებლის იდენტიფიცირების ხელშემწყობი მონაცემებისა და IP – სა და ელ. ფოსტის მისამართის დაკავშირებას. 


6.6. ინტერნეტ – მაღაზიის ფორმებში შეყვანილი ან გადაგზავნილი ყველა მასალა წარმოადგენს გამყიდველის საკუთრებას, რომელთა გამოყენება მას შეუძლია პირადი საჭიროების მიხედვით, ფიზიკური პირების შესახებ მონაცენების გარდა.